As hy sliept is hy d’r wer 
Yn syn dreamen nimt de wyn him mei 
Sjocht hy al syn freonen wer